15.1 C
Paris
samedi, octobre 1, 2022
Home Blog

Hol yiyannde amerik e orop e ngol dawol ngol makki sal dawani afrik fof ?

0
Hol daňannde afrik daňi e ngol dawol ngol nelaaɗo mum dowrowo makki sal dawani ɗum to leydi riisi e gardagol waladimiir putiin ?
Hol yiyannde amerik e orop e ngol dawol ngol makki sal dawani afrik fof ?
Amerik e oroo hol pewje pawtata e afrik caggal ngol dawol ? haa teeŋti noon e waladimiir putiin innii heen afrik ina foti jeyda hoyre mum !
Ngool jeygol hoyre mum noon cikku mi ko to ɗemɗe afrik e to faggudu mum.
Miin oo afriknaajo mbiɗo jaɓi afrik suwaa jeyde hoyre mum haa teeŋti noon e laamuuji afrik ɗii e hoyre mum en.
To bannge afrik e kuuɓal, afrik huutoraaki ɗemɗe mum to bannge laamu, laamuuji afrik kuutortoo ko ɗemɗe goɗɗe ɗe kaaletaake e leydi mum en.
A arat ɗoo e leydi tawaa laamu mum liggondirirta e renndo mum ko ɗemngal faranse, njahaa leydi ngoɗndi tawaa ndiin liggondirirta e renndo mum ko ɗemngal engelis walla purtogees walla – walla …
kono tawa ɗeen leyɗe fof ɓesngu mum en ina renndi ɗemngal gootal ko wayi no ɗemngal pulaar, walla ɗemngal goɗngal.
Ɓesngu leyɗe ɗee huutortoo ko ɗemɗe mum e nder mum.
Laamu ko kanum tawi ɗemngal ina e leydi mum, waɗde laamu foti ko haalde ɗemngal leydi liggoroo ɗum haaldira ɗum e yimɓe ɓe, yimɓe ɓee mbaasa wuurde e ňoheede tan sabu neɗɗo fotaani ňoheede e nder galle mum.
{{ɗoo ɓesngu afrik jeyaani hoyre mum e nder laamu leydi mum}}
– Goɗɗum ɗum, yoga e leyɗe afrik laawol ( loi ) mum ko juɗngo ngo yottodaaki yimɓe fof – fof, sabu martaba mum en to laamu walla to
guure (aadaaji ) goɗɗe, tawa kadi won ko ɓeen newnantee e denndaɗum ndenndi ( republique ) ndi ko gooto fof newnanaaka e ndenndi ndi.
Haa ɗuum wontii kinɗe roni – ronaa to bannge daňal e nguurdam newiɗam wonan’de ɗiin ɓesnguuji e dowu ndenndi ndi, tawa woɗɓe ɓee ko ɗesa maayoyde e laddeeji ladde nde ɗesa heɓde ko poofiri e aduna he.
{{ɗoo ne laamu afrik heɓaani hoyre mum e nder ɓesngu leydi mum}}
idrissa KAH

Njillu Macky Sall to Putiin

0

Hoyreejo leydi senegaal – hoyreejo dental leyɗe afrik makki sal joganiiɗo afrik daande ( konngol ) mum e aduna o hannde.
Yillaade mo riisi e ikren ina ɗaminaa ngartam moƳƳam aduna o fof haa teeŋti e afrik ɗo makki sal gardiiɗo demtal leyɗe afrik dawi ɗoo.
Aduna o ko ɓanndu wooturu ndu terɗe 5, heen tergal gootal ňawataa terɗe goɗɗe ɗe ndaňa jam, kala heen tergal miijingal ɗuum juumii.

Jam yo aawe fuɗa reenee kisal ňiiɓa e aduna o fof, aduna o fof renta e haɓre haɓotoonde majjere e baasal.
Kono so wontii ko kaɓe bayɗe no haɓre riisi e ikren ndee aduna o haɓata, ko ɗuum wontata ngoƳa yimɓe ɓee, ndeen maa majjere nde e baasal ngal peewnito e aduna he haa ňiɓa takke tiiɗa.

Afrik fof na sawndii makki sal ina dogda e mum yo riisi e ikren ndokkondir juuɗe pinira jam e kisal, caalli ndiyam ɓuuɓɗam mbelɗam foga hakkunde maɓɓe lomtoo sootiiji jayngol e ɗemɗe jayngol ňaamooje hay leydi.

Afrik ina sawndondiri e makki sal gardiiɗo dental afrik e nguu njillu nde jibinanta afrik kisal ňiiɓngal e kala – kala afrik, wonki yimɓe mum kisal jawdi mum.
Haa nii afrik waɗta haalirde haaju mum ɗemɗe mum hono no riisi huccitirta e aduna he ina haala ɗemngal mum tawa ko ngoƳam ndenndaaka aduna o.

Idrissa ka

Ho to hakkillaaji aduna o ngoni ?

0

Ellee hakkillaaji hilifaaɓe aduna o ko ko ngontii juuɗe tak-take nattuɗe waawde jaggude hay dara : haɓaade teroriste – jihaadiste, korona wiris, boomaare pittaali e nguurndam caɗɗam – caɗtuɗam sabu haɓre putiin e dowu ekren.
So yiɗii ikren wonta ndoondi hay mbuubu natta diwdi e mum, kono yo riisi waas tan naata e pawe e uddooje ɗum ɓiɗta ɗum e aduna o haa natta foofde, waɗta dogde caggal aduna o ko aldaa e fooftaade’ na fewjee na fewjanee no yoga e leyɗe nguurndi ni.

amerik e orop ɓeydoo darnude daaɗe mum en e aduna he.
Mbele wonaa ko ɗuum woni ko orop e amerik mballata ikren e kaɓtorɗe ngam huccondirde e riisi ? sabu ɗeen kaɓorɗe alaa ko mbaawi e doole riisi ɗe, kolleteeɗo laawol e perɗo laawol ngonaa yahdiiɓe.
Aduna o foti ko dogde koyɗe jam no haɓre nde ňifiri ko yaawi – yaawi, kono kay wonaa seŋan’de mo alaa juuɗe juuɗe yo haɓ e joom juuɗe.

Ko reɓata ina ňaama aduna o oroo e amerik na tawaa heen. Emmanuyel makroŋ yo waylu darnde mum e ngal daawal laamu mum kesal ko yowitii e hakkunnde riisi e ikren e ko yowitii e kaɓagol seɓɓitiiɓe suuɗiiɓe ( terriste ) e duunde afrik nde.
1- Ɓe ngonaa ansaar ad’diina ( wallooɓe diina) ɓe ngonaa jihadiiɓe ( tiiɗnaniiɓe ) diina, kanɓe kay ko ɓe lojooɓe diina e renndo ngo diina o wuuri ngo.
2 haɓaade huunde firtaani fiyndireede e fellondireede tan, ko alaa e sago jeewtidal laawɗinee hakkunde seɓɓitiiɓe suuɗiiɓe ɓe e laamuuji leyɗe maɓɓe ɗe e tawtoreede wallidiiɓe jeewtidal ngal : hilfaaɓe diina heɓtinaaɓe ɓe e pelle diina mawɗe aduna o e pelle adunaaje dokkaaɗe laawɗinal aduna o e hilafaacɓe laamuuji duuɗe goɗɗe ɗe.

Leydi njaɓɓotoondi kaaldugol ngol jaggee dente ɗee na mbaɗee toon na yeewtidee maa faamondire jam arta e leyɗe ɗe, sabu pulaar wiyi so dunndu fuɗii hakkunde ɓerɗe ko ɗemɗe pertotoo ɗum haa ɓerɗe ɗee mbaawa yiyndirde.

Ho to hakkillaaji aduna o ngoni ? tawa wonaa hakkillaaji ; so yiɗii yo a maay kono miin kay yo mi daň tan mi wona mbaawndi e kala baawal e mbaawka mum!!
Mate aduna o ina ronki wuurnidde yimɓe mum ɓee fof e jam e kisal ?

 

Idrissa ka

Inɗe almameeɓe fuuta tooro e kala diwaan

0
Eɗen ngarta addude inɗe almameeɓe fuuta tooro e kala diwaan, kala ɗo tatiimi heen mi ɗaɓɓi yaafuyya.

Laaw:

1 Almaani hammat baal
2 Almaani buubakar lamiin baal
3 Almaani sire hasan tuure
4 Almaani hasan baro
5 Almaani njaay aliw baro
6 Almaani raasin mohammed njaac
7 Almaani mammadu baal
8 Almaani ibra wan
9 Almaani sire aali ibra wan
10 Almaani biraan ibra wan
11 Almaani mamuudu wan
12 Almaani aamadu wan
13 Almaani saada tafsiiru wan
14 Almaani mahmuudu elimaan bah
E nder laaw ko ɓe keɓi fileede heen.
Yirlaaɓe:
1Almaani aamadu hammat sih
2Almaani mohammed lamiin lih
E nder yirlaaɓe ko ɓe keɓi fileede hewn.
Hebbiyaaɓe:
1Almaani yuusuf sire lih
2Almaani baaba lih
3Almaani aamadu demmba sire lih
4Almaani maalik ahmadu caam
5Almaani buubu aba baaba lih
E nder hebbiyaaɓe ko ɓe keɓi fileede heen.
Boosoya:
1Almaani abdul qaadiri kan
2Almaani mahmuudu kummba jah
3Almaani mammadu muusa jah
4Almaani mustafa bah
E nder boosoya ko ɓe keɓi fileede heen
Ngenaar:
1Almaani muhammed tasfiiru aan
2Almaani ibra jaafara
3Almaani buubakar modim
4Almaani ahmadu baaba lih
5Almaani sire ahmadu baaba lih
6Almaani sigo aawel lih
7Almaani mahmuudu buubu lih
E nder ngenaar ko ɓe keɓi fileede heen.
Daŋga:
1Almaani muktaar kudeejo talla
2Almaani raasin seyni talla
E nder daŋnga ko ɓe keɓi fileede heen.
On ɗaɓɓaama yaafuyya e kala ko taata heen.
Ajaraama bah umaar taanum dawooɓe jeeeri.
Kuɗol bah isleye.

Firo maanaa (faandaare)

0

Firo maanaa (faandaare) ina heewi e ɗemngal ngal nde tawnoo ina woni e ɗemɗe fof. E ko addata ɗuum ko ɗemngal ina daňa haalooɓe ɓe ngonaa ɗum, yoga heen kadi ko waawɓe haala ɗemngal ngal tawi mbaawaa ɗemngal ngal!!
Aɗa yaha jehre coodaa – njeeya aɗa humtira haaju ma e haala ɗemngal ngal kono tawa a anndaa luggiɗeeki ɗemngal ngal, so ɗemngal ngal wontii njuɗu a hurmirte sabu a waawaa waklitde kaaliindi (kelmeendi) ndi.

Suudaannaaɓe ina kaala arab loogguɗo ɗemngal mum en asliwal ngal walla fulɓe suudaan pulaar maɓɓe logga ɗemngal araab e ɗemɗe suudaan goɗɗe, ko hono noon ɗemɗe goɗɗe ɗee ne loggirta pulaar, e leyɗe goɗɗe ɗee fof ko noon.

Nokke ɗee fof ɓurdat tan kono na mbaɗi ɗum, fuuta jaloŋ ko ɗum woni toon  » daali – maaki  » fof ko wiyi – haali tan ko haalirde ɗemngal ko wonaa ko mum addi ɗum, to ɗum naatiniri ɗemngal ngal noon ?
Haa jooni to bannge maanaa (faandaare ) Huwde to aadamaari e to fuutaari waɗaaka gootum tee ko gootum ! huwde ko gollude, fuuta tooro ko ko soowata konngol, huuwde – huwde nde fuuta tooro haalata nde pulaar laaɓɗo o ko aɗɗitde, kuwdi ko aɗɗere  » ko to leňi ɓakkere en heɗɗere heɗtere en jeyaa.

Kono noon to fuuta tooro waɗtaama huwi – waɗii – gollii – yaltii – taarii  » ko gollude ko haalaaka woni ɗoni ɗoon, ko yaltude wuro yaha ladde, ko taaraade suudu, yalin’de ndiyam ko haňde, coofe ko sifaa ko haňaa ko, sabu won kaňe goɗɗe ngoodi ɗe mbayaani noon. Ɗum ɗoo fof ko haalooɓe ɓe kaaliri noon kono ɗemngal ngal e hoyre mum haaliraaki noon.
So wiyaama ɗum ko kuwdi nagge, ko won’de ɗum ňaamri nde addani ɗum wiyeede kuwdi, kono ko kuwgal ( gollal ) nagge nge woni ɗoon.

Waɗi mi haalde ndii cuuɗiindi ( oo awra ) ko daňde en weeɓoore (fartaŋŋe) janngitde e duɗal gootal tawi njooɗodaaka ko ɗuum waɗi kala ko jannginta – janngin’de ummini ɗum so binndi mum so nate mum ina foti waaweede addeede e kelle ronndo ngo moƳƳore, mbaasen tonngaade e ko aduna o fot tonngitii ko.
Kadi mbaasen hulndirde naatde e caltuɗe nokke ɗe, paamen pulaar oo ko gootum.

Idrissa ka

TEDDEENDI NDI LAAMU SENEGAAL FAWI E DOWU HOYRE MUM.

0

Gila nde haɓɓere PDS ɓami laamu senegaal e juuɗe PS, abullaay wadda mawɗo haɓɓere nde gadiiɗo won’de laamɗo o, o naatni gardiiɗo leydi ndi e teddeendi teddundi tawi na waawnoo waasde waɗeede.

Ndiin teddeendi woni ko laamɗo o ɓoornotoo paɗe mum yahana hoyre mum kala huunde e leydi ndi, so huunde nde ko geɗal makko walla ko geɗal jaagorgal haa ni yotti hay e geɗal kaliifa diiwaan.
Taala sillaa Ƴamatnooɗo laamu ko e ɓurɓe moƳƳude jiyanɗe e konnguɗi fayde e leydi ndi kono mo senegaal nootaaki noddaandu mum Kanko taala sillaa o haaliino ɗum e wiyde mo mawɗo wadda ko joom galle baɗoowo ko fof en potnoo waɗde e galle o ; wadda ɓoltata jummo rugga weddoo e barme tawa keednaaɗo e barme ina darii na darodii e mbaawka mum.

Ɗuum noon ina jokki haa e laamu makki sal, sabu e laamu PS abdu juuf yahataano mawludaaji e siyaruujj haa yoga e duwawuuji e joga e uddite golle gasɗe golleede, geɗal heen fof ko galle jaagorɗo ɗeen golle o nawata toon tolniiɗo e ɗuum o.
Ko ndiin njuɓɓudi woodnoo e laamu senegaal, tawi kadi jahɗo heen fof yahani ko leydi ndi e dowu yamiroore laamɗo leydi ndi mo leydi ndi ardini hoyre mum o.

Kadi hay konngol laamɗo senegaal waynoo kono hiira Ƴeewee maayirɗe koorka ni, laamɗo leydi ndi so ina haalatnoo yeeynete fadee so arii o haala heɗee finee dawree yeewteede.
Kono nde abdullaay wadda laamii roondanii fof hoyre mum haa o wayti kanko ko o jogiiɗo konngol laamu ngu tan. Ɗuum rewi hannde haa konngol laamɗo leydi senegaal yooltiima walla saayii e nder konngi renndo ngo. Mi anndaa ko yiɗde tineede walla ko yiɗde liggaade e ɓadaade renndo ngo ?

Laamɗo senegaal ummantonoo kewu tan ko kewu ngu senegaal fof renndi foti heen, kala ko heerii ko nelaaɗo laamu ngu tan tawtoroytenoo ngaal dental, joom kewu o yuɓɓina kewu mum hebla ɗum, laamu adda ndeenka reena kewu ngu. E ko feeňi, ko ɗoon tampere laamu ngu haaɗnoo e kewuuji keeriiɗi e leydi ndi, alaano kewu keeriingu mbaawnoongu ummin’de laamɗo leydi ndi e jooɗorde mum nde, hay so woodiino ne waɗɗanooki, no laawol(loi) leydi ndi – laawol aduna o heedniri laamɗo leydi ndi dowu ni ko noon ɓerɗe e golle ɓesngu leydi ndi heednirnoo mo dowu, sabu ko ɗuum woni ko woodi.
Kewu fof ngu jooftinaaka e senegaal seŋaaki e yiiloo-banngoo hitaande aduna nde laamu senegaal dawantaaɗo ɗuum dawol laamuwol – dawol accinoowol ɗum golle denndaaɗe renndo ngo.

neɗɗo mo welsindaaki hay dara e senegaal

0

Yuusu nduur ko ngenndiijo – adunaajo ko o neɗɗo renndo e faggudu kumpitiiɗo jahrugol yeeso eɓɓooje, neɗɗo mo welsindaaki hay dara e senegaal, hay ɗemngal gootal yuusu nduur famɗinaani e senegaal, neɗɗo woodat ɗemngal tan ngal haalata – ɗemngal ngal gollirta.
Ɗemngal kadi alaa jeyɗo ɗum kono kala ko mbaawɗaa heen ko aan jeyani ɗum hoyre ma.
Ɗemngal ko ngalu ngu waasetaake, ngalu ngu dartotaako e jibin’de.
Baawɗo ɗemɗe – ɗemɗe hay so janngaani ina ɗesi ɓurde jannguɗo ɗemngal gootal haa heɓi heen doktoraŋ, mo janngaani hakke mum ko ko yaɓɓaa e aduna hee tan!! kono mbaawka ɗemɗe ko ngalu.

Neɗɗo ɓamtaare yimɓe ɓe cikkata ko hoyre makko o ɓamtani, neɗɗo ko ɓamtotoo koo, ko leydi makko o ɓamtanii wonaa hoyre makko, sabu ko lonngere makko tan o ňaamata ko e suudu wooturu tan o waalata ko oto gooto tan o dognata, ko heddii e jawdi makko ndii fof ko leydi makko jeyi, sabu ko wonkiiji goɗɗi naftortoo ɗum so yiɗii wona ɓiyiiko en walla liggotooɓe e jawdi ndi.

ALLAH YO A YOƁ MOƳƳERE ƁEE ƁE NDEWNU-ƊAA ƁAMTAARE LEYDI E NGEƊU(ARSUKU) MUM EN.

Idrissa ka

Pulaar huunde mum fof ko « pul’ful – ful-ful ».

0
Mo fotaani lohaade so lohiima on, koyɗe mon tonngaaka ummee njeyee accidon mo e yeeweende makko so tawii kay ko onon njeewtunoo mo.
– Haaliraneede ngoƳa mum ɗemngal jananal ngal janngaaka saka njanngaangal ko ɗaweede faamu gonɗo heen o, ɗaweede faamuya mum noon ko hakke mum yaɓɓeede, ko ɗuum tan yimɓe ɓe ndogata ngoyata e ɗemngal goɗngal, wonaa aňde e salaade hay ɗemngal gootal, heddii noon ko salni yo annde no saloree.
Galle jokkondiral (orange) senegaal nani yaɓɓi hakke ujune – ujune yimɓe e kuutorgal sawtowol(serveur vocal) mum e haaliran’de ɓeen ujune – ujune yimɓe ɗemngal ngal ɓe paamataa, hay tan dalal ton maɓɓe nani ňaama jawdi senegaalnaaɓe heewɓe sabu waasde ɓe faamde no haala ka haalorii ni, ɗuum ɓuri famɗude heen, sabu telefoŋ ko jokkorgal neɗɗo e yimɓe, ko kumtal haaju. So tawii so a ňoƳƳi butoŋ telefoŋ ma – keredi ma haalanii ma ko a nanataa, o naatnii ma e kala caɗe!!!
Waɗde kaaloowo o ne woto aňan wato salano yimɓe yiɗde mum en nde : faamde ngoƳa mum en – ngoƳa leydi mum en – ngoƳa aduna o, gila noon e perisidan leydi haa tellii les, sabu hay gooto heedaani dowu ɗemngal, neɗɗo fof heedi ko les ɗemngal.
Tagi ɗuum ko nan’de e faamde wonaa gootum, hay paho – muumo ina faama, neɗɗo noon yiɗi ko faamde, sabu ɗemngal fof ngal muynaaka janngaaka nanete kono faameteeke, ko ɗuum nii jooɗii e dawol afrik ɓaleeɓe fof e hoyre mum, ɗemɗe koɗe e ɗemngal leydiwal gootal tan wiyee yo yimɓe fof nguurdu ɗum, ɓe nannee ɗeen ɗemɗe 2 e dow waawnere tawde kay ko heen ngoƳa aduna o haalirtee e ndiin leydi, tawa noon ɗeen ɗe 2 njottaaki ngaandi maɓɓe ndi.
Afriknaaɓe heewɓe na nana ɗemngal faranse kono ko ɓe paamata heen ko ɓurataa hay 5% so wonaa jannguɓe ngal ɓe.
Ɗoo e senegaal ne ko noon tan wayi laamu ngu haalirta ngoƳa leydi ndi tan ko ɗemngal faranse e ɗemngal jolfe rokkataa kadi yamiroore yo haala mum ka fire e ɗemɗe leydi ndi tawa ko firo laawɗinaango firooɓe hebliraaɓe ɗuum.
Ko ɗuum waɗi ko muynuɓe jolfe e seeɗa jibinaaɗo dakaar ɓee tan paamata ngannda ko aduna o yahata ko.
Ko wiyetee heewɓe e sengaal ina nani jolfe ɗuum  sellaani ko yiɗde ko weeɓi tan, nanɓe ɗemngal jolfe tee ngonaa jolfuɓe ko geɗe njeeygu ɗee tan ɓe nani ɓe paami, kala e maɓɓe mo keɗno-ɗaa waaju ceerno ko seeɗa o hoccata heen, walla kala heen dariiɗo e yeeso foktoor waawaa haaldude ňawu mum e terɗe mum e sifaa ňawu ngu.
Ko ɗuum tan woni duko ronkaango yo ňif ngoo nde tawnoo ndiyam ňifam yuppaaka heen tawo,
Ko haɗi renndo pulaar e nder senegaal fof fuɗ-naange mum hiir-naange mum e rewo e worgo mum rennda suɓoo hilfaaɓe ɗemngal ngal e hilifaaɓe e ɗemngal ngal kaalda ɗum e laamu senegaal paamna ɗum caɗe gonanɗe ɗum en heen ɗe, kadi ɗuum woto fawe e ko sammba laamii walla ko jaata laamii, laamiiɗo fof laamii ko senegaal.
Hannde huunde fof nani daroo e yeeso laamu ina naamnoo geɗal mum, ɗemngal noon ɓuri geɗal, sabu ɗemngal ko kanum jeyi leydi, kala ko inniraa geɗal ko ɗemngal jiimi ɗum heedi ɗum dowu.
So a durnii miijo ma a tawat erop alaa leyɗe , erop jogii ko ɗemɗe e laamu ɗemɗe :
faranse ko ɗemngal, leydi fof e erop ko innde ɗemngal.
Pulaar noon ina e leyɗe keewɗe ko ɗuum haɗi ɗum innireede leydi, so tawiino pulaar tawetee ko e leydi ngootiri tan, ndiin leydi wiyeteno PULAAR, ko ɗuum woni ko nanataa ina wiyee ful-fulde ko, ful-fulde wonaa ɗemngal ngal ko nokkere nde ɗemngal ngal jeyi walla jeyaa e mum.
Pulaar kala ko jeyi holloto ko njeyaandi pulaar ɗuum woni :
nokkere ful-fulde
baali pul-fuli
nayi pul-fuli
suudu ful-fuldu
PUL-FULUM.
Pulaar huunde mum fof ko « pul’ful – ful-ful ».
Ko alaa e sago wiyooɓe ina ngonana ɗemngal pulaar jaale ɓe, ɓe mbaasa nawde ngal e won’de ɗemngal goytanteengal e nder ngenndiije mum.
Juumre nde woni ko e ndiin njuɓɓude, oon HAAL – HAAL haa ɗuum wontii innde leňol ngol, ɗemngal Ƴeewat haaleede tawa wonaa e dowu haal – haal.
Wonaa yimɓe na mbeddoo haala mum en e henndu tan, haala maa daňa ɗo saggi nde waawa naneede heɗee faamee.
Ko RFI PULAAR haalata hannde koo ko ɗuum tan pulaar haalatnoo, kono noon nde tawnoo haala rfi ka na jogii ɗo saggi ina jogii jaɓɓordu e lottirdu eɗeni nannee ko en meeɗaa nanneede e haala ndima ndimoowa ko ɗemɗe mawnuɗe ɗe ndimanta aduna o haa yimɓe fof na maay-maayna e yiɗde nan’de ɗeen ɗemɗe mawnuɗe.
Kala ko haalaa e aduna he rfi o jaɓɓoto ɗum renndina waɗa e lottundu mum lotta ɗum saroo e aduna fof yimɓe keɓɓoo, pewje bayɗe nii ko e sagstaaɓe ɓamtooɓe ɗemngal maantiniiɓe jeyaa.
idrissa kah

HAƁRE(HARE)ƊEMNGAL KO HAKKILLE – HAKKILLE KO ƳOƳRE.

0

Hakkille na waasa won’dude e ƳoƳre, kono ƳoƳre alaa ko waawi won’de so wonaa ƳoƳre hay sinno ina ɗesa mettude faamde haa e jaɓde.
Ɗemngal nii won ɗo fotaani haɓaneede, ɗemngal won ɗo fotaani naatnude hoyre mum e haɓanaade hoyre mum e won e mbaydi kaɓogol(kaɓogol arani)
Hakkunde konakiri – baňnjuli – dakaar e nuwasot ekn… ɗemngal pulaar fotaani wuurde ɗoon walla wuurneede nguurndam haɓaneede.

Ngoo renndo buɓɓotoongo na buɓɓitoo e ɓale oo aduna ina buɓɓondira nii hay e hoyre mum haa woɗɓe ina mbuɓɓa ɗum, haa
laamu – daňal e martaba ina wujja hakkille ɓiɗɓe mum, gooto heen fof na sikka so alɗii ngalu wuro tan walla martobini walla ɓadiima laamu hay so laamaaki ɗuum yahdataa e won’de ko wonnoo koo, sikka ɗuum aaɓnotaako e nder ngenndi mum, tawa kala ko gollaa e ɗee ngenndiije ko hakkille e ganndal ɓiɗɓe ngoo renndo, hay sinno kadi ko goonga wonaa kanɓe tan.
Kono noon kadi enen ne hay so mbabba hani tan wiyee yo han pulaar!!! wonaa ɗuum wuurnata pulaar – wonaa noon ɗemngal wuurirta wuurdata
So neɗɗo noddii on batu lohiima on kafto-ɗee aaccidon ɗum e yeeweende mum, ɗuum kay jaraani wojjii walla ɓalwii.

Ko ndii mbaydi ngonka wayletee walla waylotoo e dowu hoyre mum.
Paamen waande ko tuute mooƳu e famɗude mahi ɗum, kono tuute neɗɗo liɓaani waande saka noon e noon. Paamen hay laamiiɗo leydi doole mum keɓnaani ɗum liɓde ɗemngal leydiwal hono no yoga e yimɓe miijorii faamiri nii, saka noon e konngol neɗɗo goɗɗo gooto keeriiɗo yahoowo haaju hoyre mum walla hoyre mum en.

Paamen won ɗo neɗɗo tawetee ina sippiree walla won no o tawirtee omo sippiriree, garɗo fof hooloto geewondirde e makko.
Kadi gila hitaande 2000ɓiiri laamu senegaal ko ko heɓi ňugga gooto fof ɗo tolnorii haalat ko hebaaka – heblanaaka, ɗuum nanngee waɗtee konngol laamu, tawa noon won’de e laamu wonaa ɗuum woni won’de laamu, kono noon gooto fof femmbude tiinde mum tan ina haala e geɗe leydi ɗe ayninaaka surnoyaaka.
Eɗen nganndi kam kirso – kutto(buuse) neletaake e jofnde ɓesɗi.

Idrissa ka

laamɓe hannde ko murteende nanngiɓe

0

Mi heɗtiima widewooji e ojooji yiɗɓe yuɓɓitin’de haala Farba Ngom kono pulaar ena wiya so konngol rufii hoccataako.
Laamu e jawkal aduna, e ganndal ena jibinana aade bewre, ko ɗuum addani yoga e laamɓe hannde ko murteende nanngiɓe.

(1)Senegaal alaa ɗemngal ngenndi, njogiɗen ko ɗemɗe ngenndiije.
(2)Neɗɗo moƴƴo, pinɗo, malaaɗo, so tawii ɗemngal ena hiiɓa, añɓe ena ndarii jamma e ñalawma ngam yiɗde warde ɗemngal ma neeniwal, aɗa haani daraade caloɗa, kono wonaa aɗa wallita ɓeen.

(3)Yonti kala laamiiɗo biyoowo mbiymi nde ɓe nganndinte en ngalaa ko ɓuri leñol ngol, etee alaa ko firti leñol so wonaa ɗemngal ngal. #Yero_Dooro_Jallo ena wiyatnoo so ɗemngal maayi leñol maayi. So ɗemngal wuuri leñol wuuri. Kala mo daraaki e wallude en no ɗemngal pulaar ɓamtorii, oon haanaani daraade ena naamndo en daaɗe men.

(4)Teskaama hannde e nguuɗo laamu yoga e sgataaɓe ɓe leñol ngol yaakorno eɓe ndartii hannde darnde gertooɗe e nder gallle, foccude, joggude, ko aldaa e gollude, ɗum noon mbiyen ɓe kes walla kus.
#Tijjaani_Aan ena wiyatnoo bonni laamɓe ko haarde, kala e maɓɓe kaarɗo jamfoto leñol ngol, walla daroo ena wiyaa miin mi jinngata tawa noon hay Geno koko jinngi.

(5)Ena jeyaa e ko jibinii ɗee caɗeele woni famɗude humpito, e salaade heɗtaade renndo mum, ngati so wonaano wonde faalkis laamɗo pullo haanaani faljude ɗee paljanɗe, ngam ɗii duuɓi cakkitiiɗi ko e hareeji ɗemngal tan ngonɗen.

Laana ndiwoowa ka ngenndi Senegaal en njiyi koɓe famɗin-ɓe toon ɗemngal pulaar.
Laana njoorndi ka (Teer) ko hono noon kadi ɓe mbaɗiri.
Tarngo ngam fof en (LPT)ko hono noon.
Ayaawo ngenndi (RTS) ko ɗoon ɓuri bonde.
Haa yettii gollorɗe ngenndi saha kala ko caɗeele teskiɗen heen, ngam kala jahɗo toon ɓe mbiyata ko eɓe mbaawnu-ma yo a haal ɗemngal gonngal, so a tiiɗaani e ko ngonɗa ko, tawtaaɓe.

https://fb.watch/c5hbHCW3XA/

YIMRE PULAAR.

PULAAR KO ƊEMNGAL AM, KO NGAL ƊEMNGAL WONI FIƊTAANDU AM.

MI ƁAMII NGAL ƊEMNGAL NO AFO JALTUƊO E AM, YIƊDAM E MAGGAL MI FAWAANI E PINAL WALLA GANNDL.

PULAAR KO NGAL DAKMUNGAL, BELNGAL, NGAL ƊEMNGAL KAY KO NGAL TIMMUNGAL.
GILA TO DOOSƊE, DUTTORƊE, CELLUKA MAA ƊAƊI MAGGAL, KALA MO YAWI NGAL, ANNDAA FAAYIIDA MAGGAL.

AFRIKA E YAAJEENDE MUM, PULAAR HUUƁTIDINI KEERI MAGGAL, ALAA TO NGAL ƊEMNGAL WONAANI NGAM CARAGOL HAALOOƁE, WINNDOOƁE E MAGGAL.

SO MIƊO HAALA NGAL MI TAMPATA NGAM NEWAARE ENA TAWEE E MAGGAL.
SO MIƊO JAŊTOO E MAGGAL HAALA JUUTATA HAA MI JOOKO E MAGGAL.
ƊEMNGAL E PAAFTORƊE MUM, KELME KESE E KIIƊƊE ENA TAFEE E NDER MAGGAL.

PULAAR KO ƊEMNGAL ÑEEÑ-ƳU NGAL JANNGU PAHMAA HOL KO SOOMI E NDER MAGGAL, YIƊ NGANNDAA HOL KO WONI DAKAMME E NDEE MAGGAL.

PULAAR KO AAN ƁURANIMI NEENE E BAABA AM, CUDDIIƊO E ƁIƊƊO KO NGAL ƊEMNGAL HEEWI ƁERNDE AM, KALA MO YIƊI NGAL MI YIƊMAA E BELDAL, KALA MO AÑI NGAL MI AÑMA KO ALDAA E DUTTAL.

SO GOOL ENA DOKTANA YUMMUM.
SO MBORTU ENA WOYANA YUMMUM.
SO LIINGU ENA HISA E MAAYA MUM.
SO DOOMBURU ENA DAƊA E NDER NGASKA MUM.
SO ULLUNDU ENA WUURA E RADDO MUM.
SO FAWRU ENA HAARA SONNGA MUM.
JAALAL ENA WELTOO E HAALDE ƊEMNGAL MUM.

ƊEMNGAL PULAAR KO DOW.

JAALAL LEÑOL BAH.