Winndere

saliiɓe laamu Taaliban’en wonɓe Panshir no dartaade

Saakitaama ñannde :...

USA: Ko timmata 17 neɗɗo maayii New York battane henndu Ida

USA: diiwal ngal heɓii kasaara mawɗo caggal nde henndu Uragan Ida wonu sabu waame wonnduɗo e fitinaaji, ɗum yahuno haa New Jersey. E...

Ko honɓe woni ɓee Taalibanɓe, wontuɓe jooma Afganistan?

Caggal de konu Amerik yalti ton altine jemma no weeta talaata, Taaliban'en no  yuɓɓondirde ngam ɓe waawa toppitaade Afganistan. Golle mawɗe no fadiiɓe....

Afganistan: rewɓe ɓen no newnanaa jannde toownde kono wonaa yo ɓe jillondir e worɓe ɓen

Abdul Baaqii, jaagorɗo halfinaaɗo jannde toowunde guwerneman keso taaliban'en goonginii hanki 12 9ɓuru wonnde, laamu maɓɓe accan rewɓe ɓen yaha ka iniwersiteeji kono...

Hooreyaaku Faransi 2022: Anne Hidalgo jowro Paris tawtorte suɓngooji ɗin

Alat hanki 12 9ɓuru, jowro Paris Anne Hidalgo, hollitii ka saare Ruwan wonnde ko o kandidaajo e subngo hooreyaaku Faransi waɗayɗi e hitaande...

Ñaawoore Aug San Suu Kyi fuɗɗitike kono anngal cellal haɗii mo arugol

Birmaniya: Aung San Suu Kyi, hooreejo laamu camminaangu nguu ruttiima talaata hanki e suudu ñaawirdu nduu. E bi'ol laabiyankoojo makko oo, o sellaa...

Konngol F. Parli jaagorɗo halfinaaɗo konu wonnoo koɗo RFI hannde bimmbi

 Hooreejo Dahesh ( Diiwal Lislaamu) Abuu Waliid Al- sahrawi maayii e ley piyannde Konu Faransi. Jaagorɗo halfinaaɗo konu goonginii o kabaaru. Heɗoɗee ɗoo ...

Derniers articles