Afrik

Ibrihiima Buubakar Keyta, hooreejo kiɗɗo Mali surraama (wirnaama) hannde

Ibrahiima Buubakar Keyta wirnaama  (surraama) hannde e aljuma e nder galle mum to Bamako. Ɗum ko caggal nde o tottaa teddungal e hormaaji...

Gana: Kamiyon fettii ka diiwal oogirɗe Bogoso, ɗum wonii sabu maayugol ɗuuɗuɓe

Kamiyon ronndinooɗo piiji fettayɗi sumii caggal aksidan dow laawol hanki e alkamisa 20 1ɓuru ka hirnaage leydi ndin. Limoore aranere nden holli wonnde...

Gine: warngo waɗungo e 1ɓuru e 2ɓuru 2077 ngo yimɓe ɗiuuɗuɓe maayi e mum ñaawaaka

Gine, fedde noddirteende Ñaawirdu bonnandaaje haku-leyɗeeru "Cour Pénale Internationale" jooɗiinde Gine, waɗii kawral jaaynirɗi 20 lewru 1ɓuru 2022 fii annditingol warngooji waɗuɗi e...

Liberiya duñindiro wonii sabu maayugol yimɓe ɗuuɗuɓe e nder juulirde nasaarankooɓe

To Liberiya e nder wuro  nodirtego Moroviya ko yimɓe 29 maayii, 12 e maɓɓe ko suukkaɓe. Ɗum ko miƴoo e duñondiral juuliirde nasaarankooɓe....

Diisondiral hakkunde pelle dawro Koddiwaar fuɗɗitike hanki e alkamisa

Diisondiral dawro leydi Koddiwaar fuɗɗitino hanki Abijan. Hay si tawii pelle lumdiiɗe laamu ɗen hollii e balɗe yawtuɗe sikkitaare majje e laatagol ngal...

Alf Konnde, hooreejo kiɗɗo Gine on yaltii leydi ndin e nder ndee yontere, o yahii Abu Dhabi

Alf Konnde, hooreejo kiɗɗo Gine on yaltii leydi ndin e nder ndee yontere, o yahii Abu Dhabi Source link

Pr. Aamadu Mammadu Kamara no taskoo alhaali orngal woteeji galluuje e diiwanuuji Senegaal

Senegaal waɗay suɓngo walla woote galluyankooje e alat aroore. Tawaaɓe e ɗin suɓngooji no waɗude orngal gasoowal janngo e aljuma. Ngam yewtude fii...

Kan2022: Ummu Saajo Balde Jallo, arbiitirjo Fuku-Koyngal Bordo e nder Faransi no taskoo tiindondire waɗuɗe ɗen

Hannde e alarba, ñannde 19, lewru 1ɓuru 2022 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men yi’anɗe mon e ɗee kawrite walla...

Salon: Tabital Pulaaku Winndere e Diisondiral Winndere waɗii elto yaawngo e ɗemngal Fulfulde e nder Firiton

Tabital Pulaaku Winndere e ley ballal mojobere Diisondiral Winndere waɗii elto eltooɓe e ɗemngal fulfulde. Rewɓe e worɓe, mawɓe e sukaaɓe, ko cappanɗe...

Derniers articles