3.7 C
Paris
samedi, janvier 28, 2023

Rajotele ( RT ) wuurnata ko ɗemngal ,ɓamtata ko ɗemngal.

Must read

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Celluka men

Hakke hokketaake teetete

Ɗemngal so wuurii ɓamtiima hay gooto jeyaa ɗum walla hay gooto heeroraaki ɗum.
Kaaloowo e  » RT  » haalanta tan ko keɗiiɗo ɗum :
onon musidɓe tedduɓe heɗiiɓe on calminaama.
Musidɗo tedduɗo bismillah ma hol to nodataa.
Kono noon gorko mo too – gorko mo gaa, ɗuum fof ko juutnude haala tan e ňaamde waktu ndenndaandi yimɓe fof. Worɓe aduna ɓee fof won ɗo njeyaa, tee nani kaalana ina mbaɗnaa aduna o ko yejjittaake, aduna o wuuri ko e hakkillaaji e golle lolluɓe, ɓe lolliniraani koye mum en hono noon.
Ɓee na ňeňondira e koye mum en – ɓeya na ňeňana aduna o ngonka mum, aduna na naftoroo hay so jettooɗe mum en nganndaaka.
Caggal ɗuum RT hetta Ƴeewte nafooje neɗɗo fof nanoowo ngaal ɗemngal.
jeewte :
cellal
faggudu
jaŋde e nehdi
ndema awo ngayna e kala ko soklaa e aduna o.
Ɗemngal waasa wuurde tan e haalde e haaltaade hoore mum, ɗuum ko ko riiwata woɗɓe e ɗemngal ngal usta doole mum. Ɗemngal ko maa haalana fof en ko nafata ɗum en, kono ɗemngal so wuurii e haalde hoyre mum tan tonngoto e hoyre mum haaɗta e hoyre mum sukaaɓe mum njuurnoyoo ɗemɗe goɗɗe njiya toon ko weli ɗum en keddoroo toon mawna ngonta yimɓe toon e ɗuum.
Ɗemngal waasa wuurnude hoyre mum e finaa tawaa mum tan ɓolo – ɓol, ko alaa e sago ɗemngal fooɗa kesam-hesaagu, nguun kesam-hesaagu reetata sukaaɓe jibinaaɓe e guure mawɗe tentaaɗe haa ngonti ndenndaandi, ko wayi :
Dakaar
konaakiri
baňnjuli
abijaŋ
pari
newyorko – wasinton, e kala ko wayi noon.
Suka o, ɗo jibinaa ɗo ko ɗoon o yiyata o nanata, a waawaa ndaarnude mo e nannude mo goɗɗum ɗum wanaani ɗo o woni ɗo, ɗo suka jibinaa maynata waɗa ɗoon nguurndam mum, ko wuuraa e no wuurdaa ɗoon yo nanirat ɗum e ɗemngal makko, ɗemngal makko ngal waasa wuurna ma e ko wuuraani ko, sabu ndeen ɗuum wonoto waawnere e fittaandu makko ndu.
Ko ɗuum woni ko ňaamti leňol e aduna o fof, sabu wiyeede ina wuurniree ɗe nguuraaka ɗo wuuri ɗo, ko ɗuum waɗi fittaandu makko e ngonka makko fon ndenndat njinnga mo mbaawa mo ngonna mo ko wonaa ɗo o woni ɗo.
Ɗo suka o jibinaa wuuri ɗo e no wuurdaa ni, so tawii ɗemngal neenewal ngal ko ɗuum haalanta mo hollata mo, o accataa ngal haa cay!
Ɗemngal kadi wayi kono reedu ni ko wuurnata ɗum ko fooɗoyat ɗum adda naattina e mum ɗuum wuurna ɗum, reedu finndu fof yahat jehre renndaande sooda toon e ko renndo fof renndi ko artira ɗum e hoyre mum wuura heen no fof en ni.
Ɗemngal ne ko noon tan, ko renndaa yimɓe fof poti heen, ko ɗuum ɗemngal addata naattina e mum haa wayta e yimɓe ko no ngaal ɗemngal jeyi ɗum.
Ina wayi ňaaku ni tan ko yimɓe njiɗi e mum ko yahi ko to leɗɗe faggii ɗum toon addi waɗti ɗum njumri.
Ɗemngal so ňiiɓii tabitii(duumiima) e haalde ko wuuraa e aduna ngaal ɗemngal wuurata :
coftal ɓalli e denndaangal geɗe goɗɗe e ngonkaaji mum en.
Ko ɗuum waɗi RT ɗemngal pulaar so wiyii ina wuurnira hoyre mum e haalde e hollude ko ɗemngal ngal jeyani hoyre mum ko tan, ɗuum yahata.
Darnde nde ɗemngal darotoo ɓamtoo nde, ko ndeen darnde tan naalankaagu ngaal ɗemngal darotoo, nde ɓamtoo ɓamtora ɗemngal mum.
Kano naalanke ne so wontii yimata tan ko yimɓe yiɗɓe ina yiyloroo ɗum nafoore, juutataa saka woɗɗoya.
IDRISSA KAH

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article