3.5 C
Paris
samedi, janvier 28, 2023

ňalnde teddiniraande ɗemɗe muynaaɗe

Must read

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Celluka men

Hakke hokketaake teetete

13 ko ňalnde teddiniraande rajo – 21 ko ňalnde teddiniraande ɗemɗe muynaaɗe tawi fof ko e lewru ndu wooturu lewru colte.
Rajo noon lummbotoo ko e maayo ɗemngal, ɗemngal ne kay rajo ko Ƴiiwoonde mum toɓoore yarna ɗum ɓeyda guurol mum.
Ɗemngal fof noon ko muynal ko ngenndiwal e leydi mum, kono noon ɗemngal ko ko ɗannotoo no neɗɗo ni ina yiyloo ɓamtaare mum, ɗemngal so ɗanniima arii e nokku keewɗo ngalu, ngu joom ngalu ngu huwtoraaki fawaani becce mum e ngalu mum, ngaal ɗemngal ɗanninoongal hoɗa ɗoon fawa becce mum e nguun ngalu, ko ɗuum woni ko afrik wuurnaa – wuuriri noon.
Ko noon ɗemɗe oropnaaɓe mbaɗi ɗemɗe afriknaaɓe ɗe, arde ňoƳƳa ɗum haɗa ɗum foofde sukka dame fof haɗa ɗum diwirde bibje mum, rokka ɗum sigeeji ɗi ceŋaaki e Ƴiyal yo diwir.
Waɗde fellere dental yunesko(unesco) yo waylu jaɓɓal mum ɓeyda taaɓal mum, ɗemɗe ɗe mbaasa wuurneede e taƳaneede ňalaande tan ngam ciftoreede e siftineede.
Ɗemngal fotaani yejjiteede saka na siftoree ina woodi e aduna he, na siftinee ina foti daraneede, sabu ɗemngal fof ko fittaandu ɓeen haalooɓe ɗum.
Sabu neɗɗo waawaa siftorde ɗee geɗe 2 :
1 – ňande nganndu-ɗaa ho mo woni aan !!
2 – saangaare nde nanɗaa ɗemngal ma neenewal !!
Ɗemngal fof ngal wonaa neenewal ko ɗemngal paggangal, ko aan tawoyi ngal waɗti ngal e faggo ma, ko aan yahi jangdu janngoyi ngal, walla tawoyaa renndo maggal.
Ɗemngal ma neenewal noon mbayɗaa e mum tan kono mbayɗaa e hoyre ma ni ; a yiy hoyre ma tan aɗa woodi – aɗa haala ngal, a anndaa honde ? – a anndaa mande ? waɗde ko ngaal ɗemngal mahodii e hakkille ma, ɗemngal fof ngal mbaɗtu-ɗaa ɗemngal janngirgal miijorgal, a fawii hakkille ma waawnere(VIOL) ɗemngal paggangal tawde mahodaaki e hakkille, hakkille o waawataa faggoraade ngal ko faggotonoo e ɗemngal mum neenewal ngal ko, ko ɗuum tan – tan tonngi afrik tee tonngiri ɗum caggal, haa hay so firgitiima yani waawaa falnude juuɗe tuggoo, ko tiinde nde tan adotoo e leydi ko hawri fof ko ɗuum.
Ɗemngal wonaa haaleede – winndeede tan soomii e mum, hakkille doole mbaawka, e denndaangal ko ina miijee e ko ina faamee fewjee ko aldaa e tampere e ɓooyal woni ko e ɗemngal mahodiingal e hakkille (ɗemngal neenewal) ngal, kono so wiyaama ina waɗiree ɗemngal paggangal wonata ko hocindaaru e ňaalturu.
Ɗemɗe ɗe yo ɗe mbaɗe ɗemɗe golle nguura, sabu aduna wuuri tan ko e ko wuurni ɗum, neɗɗo waawa rewde e ko wuurnaani ɗum wiya ina wuurna ɗum.
Fellere yunisko nde yo haaldu e laamuuji afrik ɗi, alaa e sago fawee e laamuuji ɗi ɗemɗe afrik ɗe mbaɗtee ɗemɗe gollorɗe nguurndam neɗɗo e kuuɓal, ko ɗuum tan hannde ɗemɗe ɗe padi e yunesko, so tawii kay yunesko daranaaki ɗemɗe ɗe darnde beey-weeyal walla darnde demba-neɗɗere !!!
Binndo biɗto ɗemngal pulaar, yiyannde mum e ɗee ňalaaɗe ňallaaɗe 13 colte – 21 colte rajo e ɗemngal neenewal.
idrissa KAH

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article