7.3 C
Paris
lundi, janvier 9, 2023

Ňaaku, so heewii wiyetee ko ňaaki.

Must read

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Celluka men

Hakke hokketaake teetete

jeŇaaku ko e leňi buubi jeyaa, kono ko buubi ɗi nefnaaki, ko buubi teddinaaɗi ni , nde tawnoo ko kan’ji buubi ňaaki ɗi njibinta njumri(njuumri).
Njumri no paamirtaa wonata ko beɗi, beɗi ɗi ko kanum e mɓaɗata limmbam ɗam – limmbam ko ndiyam tekkuɗam mbelɗam haa nanndi e suukara walla ni wiyee ko suukara nanndi e njumri welde, sabu suukara ko feewno, njumri noon ko tago.
Buubi ňaaki ɗi nii no njiyru-ɗaani eɗe njuurondiri ko noon ňaaki koɗirta ; arde e hofru – hofannde leɗki sabbina heen, tawa ko ňaaku juurii e ňaagu haa ɗi mbaya no sabbu njum ni.
Walla ňaaki ɗi naata e luuro leɗki walla e ngaska waande walla ni e nokke goɗɗe tan kala ɗo newanii ɗi waɗde hoɗorde ɗi koɗat.
Ɗo ɗi koɗi fof kadi so tawii ɗoon na yaaji na hoolnii eɗe mbaawi won’de ɗoon duuɓi.
Mbeɗu njumri heen fof wayata kono mbeɗu pawaangu kaasuuji ataay haa hawri ni yeeso e caggal fof, nde tawnoo beɗi njumri ɗi nder e boowal fof nanndi yahdi wonaa kadi ina murliɗa tan no mbeɗu caňu ni, ko ɗeppitgol ngol tan wiy ɗum mbeɗu.
Ɗoon noon ko wayi no kaasuuji ataay ko ňaaki ɗi jibina e mum, eɗen nganndi leňi buubi fof walla ko heewi heen kam jibinta ko ngilngu, nguun ngilngu noon waylotoo wonta ko jibini ɗum ko.
Ňaaki ɗii ne so njibiinii gilɗi haa mbayliima ngontii buubi ňaaki njaltii tawytoyii renndo ɗum en, ɗi njibtintaa e ɗiin beɗi, ɗiin beɗi ko mboofoondi ooldi mbayndi no oolɗol mboofoondi ɓoccoonde ɗi mbaɗtata ɗoon, ɗuum wiyetee ko mbaŋri, ndiin mbaŋri noon deftotoo saaya wonta limmbam, caggal ɗuum ɗi udda kunuɗe kaasuuji ɗi, ɗoon woni kaaɗtudi ňaaki ɗi e nguun ɗoon mbeɗu e wonan’de ganndal finaa tawaa – gannde finaa daňtaa ɗee noon ina gasa tawa na njogii heen humpito wonngo.
Ňaaku ina ňaama ko heewi kono ɓuri waawde ňaamde ko piiɗe leɗɗe(puɗe), ko ɗi ňaamata ko e ɗuum ɗi ngontinta njumri ndi, no paamirtaa ko ňaaki ɗi ňaamata ko, ko e ɗuum ɗi mbaɗtata njumri ndi.
Won wiyooɓe beɗi ɗi ko jalte ňaaki ɗi – lemmbamɗam ko taaram ňaaki ɗi, ɓe mbiyi ko ňaaku tan daňi yaltoya ňaamee – taaroo yaree, kono ina waawi won’de kadi tawa ɗuum ko sooynannde miijo nde yottaaki tan.
Ina gasa won’de tawa ɗi nguufat ɗum ɗi nguuftoya(ngukkitoya) ɗum, walla daňa ɗo ɗi mofi ɗum ɗi ngadda ɗi peewnita ɗum haa wonta njumri ndi, ngati aɗa yiya e koyɗe ňaaki ɗi na cinndii huunde ko wayi no takkordi, ina wona tawa ɗuum ko mbelɗam ɓiɗɓe piiɗe leɗɗe ɗe ňaaki ɗi ndaňi no ciiɓorii ɗum cinndii ɗoon, tawa ko koyɗe ɗe ngoni egginirgal mum.
Sabu ko ňaamaa yaltoyaa heewaani ňaamteede, ina gasa tan njumri tawa ko ko egginaa e leɗki tan defaya haa ɓenndi to suudu ňaaki ɗii to.
Mbeɗu njumri kadi tiiɗaani so a jaggii doole tan raaňitto e juɗngo ma.
Ňaaku na haɓoo na haɓtoo ŋatataa, ňaaku fellat tellirta ko caggal, kurala ngal naatataa haa majja ɗo fellaa ɗo, ina waɗi ko wayi no wukkuru ko ɗuum.
Woto woɗɗinoy hakkille ma innde kural ngal !! « kurel ngel ko leeɓel tan ngel juutaani, addanta kurel ngel waawde naatde ɗo fellaa ɗo, ngel yahdata ko wonki haa ngel naata ngel fuɗɗa maayde ».
Idrissa KAH

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article