3.5 C
Paris
samedi, janvier 28, 2023

HAƁRE RIIS – IKREN WON KO SIFTINI ADUNA O

Must read

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

Celluka men

Hakke hokketaake teetete

HAƁRE RIIS – IKREN WON KO SIFTINI ADUNA O :
Ko riis waɗi e dowu ikren ko moƳƳaani sabu ko warngo yimɓe e borjere kaake e jawdi e ngalu wonan’de ikren e riis e aduna o fof e kuuɓal, hay mo anndaa leyɗe ɗe maa tooke ɗe mem ɗum.
Kono noon hade aduna o Ƴeewde yanannde nde, ina fotnoo adaade Ƴeewde fergitere nde, hoko anndi e hoko addata bonal bayngal nii ?

Kala ko ňaawi riis yo ňaawor leyɗe jannooɗe e irak njani e libi – kala ko ňaawi riis yo nawdor ɗeen leyɗe to caali ňaawoore to.
Won wiyooɓe ikren ko leydi demokarasi(leydi-suɓngooji laaɓɗi) eey ko ngoonga kay, kono libi en irak en ko yimɓe ɓe ngoyantee – ko waɗaa e dowu yimɓe ɓe ko , ko ɗuum woni tooňannde woɗeere nde.
Leydi fotaani ňaawireede laamiiɗo ɗum, so cuɓaaɗo laamii, so baɗɗo hoyre mum laamɗo sabu nde o laamotoo nde o haaldaani e leydi ndi omo waɗa bone, waɗde leyɗe bonnaaɗe ɗee fof ina ndewa bonnuɓe ɗum en ɓe e fewjidiiɓe mum en ňamaande moolanaande moolee daɗnda.

Tee aduna o ina foti yahrude potal, wonaa dental orop e amerik tan poti joganaade aduna o konngol mum pewjowol no waalirta e no finirta.
So tawii ko daňal e doole mum tan huwtortee e aduna o, miijooji woɗɓe ɓe kuwtortaake, waɗde innde demokarasi woto bonne heen sabu huwtoraaka.
Renndooji(sosiyeteeji siwil) aduna ɗii fof ina poti renndu ndenta e konngol e doole mum en caloo laamuuji aduna ɗi ina ummoo tan njana e leydi na mbara ɓiɗɓe mum mbonna kaake mum, uddooji mbaɗee yimɓe njahataa haaju mum en, kaalisaaji mum en moftonoo e bankeeji natta waawde heɓde ngam huwtoroo jawdi mum e waktu nde soklunoo nde !!

Tee ɓesngu leyɗe ɗe hono renndo ngo na paamirtaa ko kanum woni maayo laamuuji ɗi ngoni liɗɗi e nderu maayo ngo, waɗde hoko jaɓantee tan laamuuji ɗi na mbaɗa kaɓe mum en e hakkunde ɓesnguuji ɗi, tawa so a hawrii e ikrennaajo e riisnaajo ina njaha e laawol e nderu pari faranse a waawataa seerndude mbaydi maɓɓe e ngonka maɓɓe ngam ngonaagu maɓɓe gootum.

Neɗɗo gooto ardinee leydi tan naatna leydi e baasal pittaali naatnora aduna o fof e caɗe.
Kaa ngonka ngonaaka ina haani Ƴeewteede haa ɗeen tuuge mbaylitee.

Idrissa ka

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article