12.8 C
Paris
jeudi, janvier 5, 2023
Home Blog

MELƁONDIRAL TABITAL PULAAGU OROP

0

MELƁONDIRAL TABITAL PULAAGU OROP E GARDAGOL MAMMADU JALLO BELJIK E YAHDIIƁE MUM
( Mammadu JALLO noon jeyaa ko leydi Gine Konaakiri )
Ari e ngal melɓondiral TPO jooɗingal nyalnde 22/10/2022 ɗo e Buruksel laamorgo Beljik, ko cate tati
(3) Farayse, Olannda e Beljik. Cate Orop keddiiɗe ɗe nel, ɗeen ngoni Itali e Espaany.
Catal Almaany haawnii e garɗo toon , ko o anndaa gardiiɗo Tabital Pulaagu Almaany, o anndaa kadi
hay tergal gootal jeyangal e yiilirde Tabital Pulaagu Almaany.
HOL NO OO MUSIIBA BAƊƊO BELJIK ARDI ?
Happu yiilirde Tabital Pulaagu Orop joofii ko ena wona hitaande fawnde.TPO wiyi kala leydi njiɗndi
arditaade yiilirde nde yo neldu ɗereeji neɗɗo mo ndiin leydi yiɗi ardoo o. E ngaan sahnga leydi fof
ruttii e peŋɗe mum. Ɗo e Farayse to ngonɗen laakngal werlaa e paŋɗe Tabital Pulaagu Farayse(TPF)
kala jiɗɗo ardonoyaade en Tabital Pulaagu Orop yo haal. E denndaangal peŋɗe TPF ko yimɓe tato (3)
mbiyi: “Ena njiɗi”. Ɓeen ngoni; Aamadu Biraan BAAL mo Peŋgal Pari, Safiyatu JALLO mo peŋgal Maasi
e Tijjaani MBAALO mo peŋgal Bordoo.
E dow ɗuum Buubakara BAALNDE hooreejo Tabital Pulaagu Farayse (TPF) yamiri e dow tuugnaade e
Kuwle TPF yo suɓngo waɗe ngam keɓen gooto ƴamoyoowo ngardiigu Tabital Pulaagu Orop.
Peŋɗe 9 ɗe Tabital Pulaagu mbaɗi batu suɓngo e penyti nyalnde 15/10/2022, peŋɗe 7 cuɓii Tijjaani
MBAALO, peŋɗe 2 cuɓii Safiyatu JALLO, Ceerno Aamadu Biraan BAAL heɓaani suɓeede.
Hooreejo TPF neldi ɗereeji Ceerno Tijjaani MBAALO mo peŋɗe TPF cuɓii fayde e ceerno BASUM to
BELJIK kalfinaaɗo juɓɓingol suɓngooji hooreejo TPO.
Safiyatu JALLO mooytii yahi Buruksel wiyi ceerno BASUM ko ƴamoowo ngardiigu TPO e innde
Farayse, tawi ko o kawanooɗo cuɓe leydi Farayse, haalanaani ɗuum ceerno BASUM.
Nde yottaa laamorgo Beljik, Farayse holliti waawaa jaɓde Safiyatu jeyee e ƴamooɓe ngardiigu ngam
tuugnaade e no kuwle e nanondire TPO mbiyiri.
Ciftinen noon Safiyatu jeyaa ko leydi Gine Konaakiri, ko naati e peŋgal ngal TPF wonaani lebbi 2.
Nde Farayse haali ɗo iwaa haa yottii hannde 22/10/2022, haɗaani ceerno BASUM wiyi :” Safiyatu a
jamfiimami, ngam a haalaani no mbaɗdaɗaa, e dow enɗam pulaagu kala”. Safiyatu jaabaaki. Nde
jooɗnde nde jooɗaa Safiyatu rokkaa konngol holli dental ngal ari ko ƴamde ngardiigu, woppaani
hannde, woppaani janngo. Lamaraan JALLO jeyaaɗo e peŋgal fulɓe Gine to Farayse ndeka na wondi e
makko ngool ƴamgol (ciftinen noon ceerno Lamaraan JALLO jeyaa ko peŋgal TPGS, ngaal pŋgal
ardiiɗum ko Sokna Kadijatu BALNDE mo leydi Gine Konaakiri, tawtoranooɗo suɓngo peŋɗe TPF. Kadi
peŋgal TPGS duuɓi 6 hannde piyaani, piye tabital pulaagu Farayse, ngarataa batuuji ɗuum ko ko
seedtaa e maggal ). E dow ɗuum woɓɓe ɓe njeyaaka e Tabital Pulaagu Farayse mbiyi tan ko ma
Safiyatu jeyee heen e alaa e sago. Iinyturu waɗi.
Mammadu JALLO gonnooɗo hooreejo TPO waɗaani ginol golle no mooɓondiral ngal foti ɗowireede,
yiilirde mum araani, anndaaka elle ko kanko gooto wonnoo hooreejo, koolaaɗo kuuɓal, kalfinaaɗo
kala kala e ndaɓɓa hay gooto yiyaani yiilirde (Bureau) makko e ɓe o wondunoo so ena ngoodnoo.
Waɗde fulɓe mbiyi:” So go’oo bonii, limoore aayiima”. Mooɓondiral wonti melɓondire, yimɓe caakii
kooti leyɗe mum en.
Jawɗeele mbonii e diwooje e laaɗe njoorndi e werlaaji e dow gardagol ndeen bonande Ceerno
Mammadu JALLO en njettiimo KAMARA.
Ko nii Mooɓondiral ngal yahri, yimɓe caakii kooto yiilirde hesere waɗaaka alaa ko kadi ko sakkaa ko
nanondiraa. Lamaraana JALLO kadi winndi e farayseere mooɓondiral dirtinaama, o wiyi yo cate ngar
ciifa. Won e cate calii tawi nii e ngool binndol farayseere omo winndi heen fulɓe e Haalpulaar en ko
hay gooto faamataa. Yo Geno faabo
YIYANNDE
E yiyannde men, addani en innirde mooɓondiral ngal MUSIIBA feenyii e maggal Leydamleydaagu haa
laaɓti cer.
Feenyii e mooɓondiral ngal Ngaddamngaddinaagu e Ndoolndoolaagu, ɗuum fof noon jibinii miijooji
ceergol doŋre Orop, leydi fof yahra bannge mum so Geno suraani. Ɗuum ko aayaare, aayaare fulɓe
noon ko musiiba. Fof noon tekki roondii ko ceerno Mammadu JALLO e yahdiiɓe mum e ngol
juɓɓingol.

Farayse njalnde 23/10/2022
SOH Muusaa Sammba

TABITAL PULAAGU ADUNAWAL

0
Tabitaagu ɗemngal pulaar ko tabitde tabitin’de haalirde ɗemngal ko wonaa kanum tan : haalirde ɗemngal pulaar ndenndaangal ngoƳaaji adunaaji nguuraaɗi – guureteeɗi ɗi, ɗemngal ngal waasa suraade tan e rentin’de denndal mum ina jangtitoo hoyre mum, ɗuum ko dogdu e dowu lefol ( tappi ) jirlotoongol.
Ɗemngal pulaar so rentinii ndenndal mum yo aduna o fof yiyto heen hoyre mum haa teeŋti e leyɗe ɗemngal ngal jeyaa ɗe, yo annduɓe ɗemngal ngl njaltin gannde aduna ɗee kaalira ɗum ɗemngal gannde ɗee nanee e ɗemngal ngal paamee e maggal, ɗemngal pulaar wonta ɗemngal gannde e ňeňe e karalle.
Kadi aduna o faama jaɓa ko ɗemngal pulaar addi soomi jiidigal leyɗe afrik keewɗe, ngati ɗemngal fof ngal aduna o tawi ina e leyɗe keewɗe ina tagorii noon ina anndaa ko ngaal ɗemngal jiidini ( jeydini ) ɗeen leyɗe, ɗuum alaa jeddi.
Ɗemngal pulaar ko kanum jiidini ko heewi e leyɗe afrik, capaaɗo boɗeejo nani muritani, mbele oon capaato ina burkina faso – mbele moosinke mo burkina faso o ina woodi e leydi muritani ? Ko pullo woni muritaninaajo woni kadi burkina fasonaajo, waɗde ko oon pullo jiidini ɗeen leyɗe 2.
Soninke e pullo wonɓe murirani ngoni senegaal e gammbi ɓee ko ɓeen njiidini leyɗe ɗeen, ndeen daňoore walla daňnnde noon ko pulaar ɓuri daňde ɗum e afrik men oo.
Tabital pulaagu ina foti noddude fellere aduna nde ( ONU ) e darnude ňalaande jiidigal leyɗe ; haalee siftinee ko tagi leydi e leydi ina njiida, mbele ko ɗemngal – mbele ko faggudu …. ?
Tabital pulaagu ina foti yiytude pewje e peeje no ɗemngal pulaar wontiri ɗemngal fof en, ngal waasa nanngireede ɗemngal pullo tan, leydi fof ngal wonta ɗoon ɗemngal leydiwal pullo oo wona neɗɗo leydi ndi waasa won’de neɗɗo leňol tan, leydi fof na noddiree leňol ngol ellee capaaɗo gooto naati wuro fulɓe noddirtee tan ko  » CAPAATO  » heeeeh !
Idrissa KAH

Celluka men

0
No mbinnirat nii ko no ɗemngal ngal lelorii nii, wonan’de miijo am.
Fellere – pelle ( fedde – pelle ) pelle jibinii ko e fellere, ko fellaade ( taƳaade walla joňaade ). Wallere – balle, follere – polle.
Walla so wonii fedde heewniree pedle, ɗuum firtata ko huunde fediinde ( seekiinde ). Ɗaɗol kam kala nde waylorii akulal cakkital innde nde ina waawi wonta goɗɗum, innde noon ina haaliree no selliraani haa eelto ɗigga e ɗemngal faamiree noon.
Alkule ɗaɗiiɗe innde ɗe mbaawaa iwde e innde ndee tawa innde ndee na heddi won’de ko wonnoo ko.
So wiyaama  » neɗɗo  » heewniraama yimɓe na sellinaa kono sellaani,  » neɗɗo heewnirtee ko  » neɗɓe  » yimɓe gootinirtee ko  » jimɗo  » konon noon ɗemngal pulaar ina woɗɗi yottaade waawde sellitin’de ( saataade ) ɗuum !! Kono alkulal  » N  » waylortaako ɗaɗol inndi > nagge – nayi (naggi) – naggel naggal,  » N  » wontataa  » Y  » Neɗɗo Yimɓe !!
so tawii ko soňtude – soňcude, saňtude – saňcude : won no winndortoo tawa wonaa noon haalortoo.
Kadi addanta mi winndirde noon ko fayrude ɗum e aduna jannguɓe ɗemngal ngal, nde tawnoo miin njaɓ mi ko ɗemngal jeyi hoyre mum kono haalooɓe ɗum ina ňawna ɗum.
Haalooɓe ɗemngal ina ňawna ɗemngal sabu won e maɓɓe tawa ngonaano ɗemngal ngal walla koɗdiigu ɗemngal e ɗemɗe ɓurɗe ɗum waawde haalireede ngoƳa renndo e ndeen nokkere.
Kadi adinooɓe janngude haa ina njanngina ɗemngal ngal ɓe kollunoo renndo ngo ko yo winndire no haalirtee ni ; ɗuum ko anndunoode ɓe ko ngoon tolno tolnanoo, ko ɓe jannginooɓe faamɓe, ɓe njannginta ko tolno janngoowo o, e reentaade ɓe kadi woto renndo ngoo dogde ko be ngaddi ko, renndo ngo wiya ɓe ngaddii ko hesɗi.
Nde tawnoo renndo fulɓe ina wuuri ( aadorii ) e nangtaade ko adii, haa eɓe tinnda { eggude ɗo hoɗi weeɓaani }.
Idrissa KAH

Hakke hokketaake teetete

0
Hakke hokketaake teetete, kono hol no hakke teetirtee. So tawii ko hakke ɗemngal e leydi mum, ɗemngal ngal yo jaggu hoyre mum ko ɗemngal leydiwal, waasa jaggude hoyre mum ko ɗemngal leñolwal tan. Ɗemngal suuɗat leñaagu mum yaltina leydiwaagu mum ina huutora ɗum fayde e leydi fof haa e aduna fof.
Hannde ko yonta kumpipital e mbaydi njaaweeki e njaajeeki ; ko feewnata koo so accanaama hoyre laawol jooni – jooni fof feewa feewda, ko noon ne kay ko bonnata koo yaawirta bonnude haa ɓura ko tawnoo koo e no tawirnoo ni.
Ɗemngal woto ceɓɓit hoyre mum e nder leydi mum ; so haalirde ngenndiire walla ko haalirde ma jeyiire, ko ɗemngal ma kaalataa woto tolnin ngal e ko ɓiɗɓe leñol maggal ngol tan keɗotoo ngal poti naftoraade ko kaalataa koo, ɗuum ko famɗin’de ɗemngal mum e seɓɓitde ɗum e leydi mum.
Kaalanoowo renndo yo haal ngoƴa leydi fof, haala ɗum e ɗemngal mum, hay ngoƴa leñol mum etoo waɗtude ɗum ngoƴa leydiiwa mbele leydi ndi na daroo e cafral kaan ngoƴa, nde tawnoo woon ngoƴaaji leñol tan waawaa safran’de ɗum hoyre mum tawde gooto jeyaa ɗum, ko maa waɗtee ngoƴa leydi – ngoƴa laamu, leydi e laamu kadi kollirtaake ngoƴa ko ngoƴa leñol.
E NDER LEYDI SENEGAAL.
Won dukooɓe ; leñol fulɓe na feccee e binndital leñi leydi senegaal, aduna oo e ko dillata e mum ko yowitii e yuɓɓo neɗɗaagu fof ina kawri ko ƊEMNGAL tan woni leñol to bannge yimɓe.
Ko leñol wiyetee e ko waɗetee noon leñol ne woto ƴeew wiyooɓe waɗooɓe ɓee tan, tawa ƴeewtaaki hoyre mum ; so a tawii neɗɗo na ŋabbi e leɗki won ɗo o ŋabbiri haa o waawi heɓde ɓesnaaɗe leɗki ki.
Pine tawaaɗe fulɓe ina ceerndee e leñol fulɓe ngol, leydi ndii ina fawi heen gite mum, so pinal fulɓe umminaama ko geɗe ngaynaaka tan ngaddetee ina kolliree ina wiyee ko ɗum woni pulaagu.
Ñande woɗnde kadi njiyaa awooɓe walla lawooɓe ummina finaa tawa mo jooftinaaka e pulaagu, ɓe mbiyaani subalɓe pulaagu – lawɓe pulaagu
Pulaagu ko ƊEMNGAL ngal, wonaa hinnde ngaynaaka nde, so wontii fitaa tawaa ko maa waɗee tan yo fof renndine aynaaɓe e sippooɓe ngaddee – wayluɓe yeeyooɓe mboɗeeri e ndaneeri ( kaŋŋe e kaalis ) e sakkeeɓe e awooɓe e yooyooɓe liɗɗi ekn… ngaddee , holliree baylo o e gaynaako o kuutondiral goɗnongal hakkunde mum en ngal.
Seerndooɓe ko seeraani – seerataa ɓee ko e ɗum ɗoo tuugnii haa cuusi mbaawi etaade …
Idrissa KAH

Hol yiyannde amerik e orop e ngol dawol ngol makki sal dawani afrik fof ?

0
Hol daňannde afrik daňi e ngol dawol ngol nelaaɗo mum dowrowo makki sal dawani ɗum to leydi riisi e gardagol waladimiir putiin ?
Hol yiyannde amerik e orop e ngol dawol ngol makki sal dawani afrik fof ?
Amerik e oroo hol pewje pawtata e afrik caggal ngol dawol ? haa teeŋti noon e waladimiir putiin innii heen afrik ina foti jeyda hoyre mum !
Ngool jeygol hoyre mum noon cikku mi ko to ɗemɗe afrik e to faggudu mum.
Miin oo afriknaajo mbiɗo jaɓi afrik suwaa jeyde hoyre mum haa teeŋti noon e laamuuji afrik ɗii e hoyre mum en.
To bannge afrik e kuuɓal, afrik huutoraaki ɗemɗe mum to bannge laamu, laamuuji afrik kuutortoo ko ɗemɗe goɗɗe ɗe kaaletaake e leydi mum en.
A arat ɗoo e leydi tawaa laamu mum liggondirirta e renndo mum ko ɗemngal faranse, njahaa leydi ngoɗndi tawaa ndiin liggondirirta e renndo mum ko ɗemngal engelis walla purtogees walla – walla …
kono tawa ɗeen leyɗe fof ɓesngu mum en ina renndi ɗemngal gootal ko wayi no ɗemngal pulaar, walla ɗemngal goɗngal.
Ɓesngu leyɗe ɗee huutortoo ko ɗemɗe mum e nder mum.
Laamu ko kanum tawi ɗemngal ina e leydi mum, waɗde laamu foti ko haalde ɗemngal leydi liggoroo ɗum haaldira ɗum e yimɓe ɓe, yimɓe ɓee mbaasa wuurde e ňoheede tan sabu neɗɗo fotaani ňoheede e nder galle mum.
{{ɗoo ɓesngu afrik jeyaani hoyre mum e nder laamu leydi mum}}
– Goɗɗum ɗum, yoga e leyɗe afrik laawol ( loi ) mum ko juɗngo ngo yottodaaki yimɓe fof – fof, sabu martaba mum en to laamu walla to
guure (aadaaji ) goɗɗe, tawa kadi won ko ɓeen newnantee e denndaɗum ndenndi ( republique ) ndi ko gooto fof newnanaaka e ndenndi ndi.
Haa ɗuum wontii kinɗe roni – ronaa to bannge daňal e nguurdam newiɗam wonan’de ɗiin ɓesnguuji e dowu ndenndi ndi, tawa woɗɓe ɓee ko ɗesa maayoyde e laddeeji ladde nde ɗesa heɓde ko poofiri e aduna he.
{{ɗoo ne laamu afrik heɓaani hoyre mum e nder ɓesngu leydi mum}}
idrissa KAH

Njillu Macky Sall to Putiin

0

Hoyreejo leydi senegaal – hoyreejo dental leyɗe afrik makki sal joganiiɗo afrik daande ( konngol ) mum e aduna o hannde.
Yillaade mo riisi e ikren ina ɗaminaa ngartam moƳƳam aduna o fof haa teeŋti e afrik ɗo makki sal gardiiɗo demtal leyɗe afrik dawi ɗoo.
Aduna o ko ɓanndu wooturu ndu terɗe 5, heen tergal gootal ňawataa terɗe goɗɗe ɗe ndaňa jam, kala heen tergal miijingal ɗuum juumii.

Jam yo aawe fuɗa reenee kisal ňiiɓa e aduna o fof, aduna o fof renta e haɓre haɓotoonde majjere e baasal.
Kono so wontii ko kaɓe bayɗe no haɓre riisi e ikren ndee aduna o haɓata, ko ɗuum wontata ngoƳa yimɓe ɓee, ndeen maa majjere nde e baasal ngal peewnito e aduna he haa ňiɓa takke tiiɗa.

Afrik fof na sawndii makki sal ina dogda e mum yo riisi e ikren ndokkondir juuɗe pinira jam e kisal, caalli ndiyam ɓuuɓɗam mbelɗam foga hakkunde maɓɓe lomtoo sootiiji jayngol e ɗemɗe jayngol ňaamooje hay leydi.

Afrik ina sawndondiri e makki sal gardiiɗo dental afrik e nguu njillu nde jibinanta afrik kisal ňiiɓngal e kala – kala afrik, wonki yimɓe mum kisal jawdi mum.
Haa nii afrik waɗta haalirde haaju mum ɗemɗe mum hono no riisi huccitirta e aduna he ina haala ɗemngal mum tawa ko ngoƳam ndenndaaka aduna o.

Idrissa ka

Ho to hakkillaaji aduna o ngoni ?

0

Ellee hakkillaaji hilifaaɓe aduna o ko ko ngontii juuɗe tak-take nattuɗe waawde jaggude hay dara : haɓaade teroriste – jihaadiste, korona wiris, boomaare pittaali e nguurndam caɗɗam – caɗtuɗam sabu haɓre putiin e dowu ekren.
So yiɗii ikren wonta ndoondi hay mbuubu natta diwdi e mum, kono yo riisi waas tan naata e pawe e uddooje ɗum ɓiɗta ɗum e aduna o haa natta foofde, waɗta dogde caggal aduna o ko aldaa e fooftaade’ na fewjee na fewjanee no yoga e leyɗe nguurndi ni.

amerik e orop ɓeydoo darnude daaɗe mum en e aduna he.
Mbele wonaa ko ɗuum woni ko orop e amerik mballata ikren e kaɓtorɗe ngam huccondirde e riisi ? sabu ɗeen kaɓorɗe alaa ko mbaawi e doole riisi ɗe, kolleteeɗo laawol e perɗo laawol ngonaa yahdiiɓe.
Aduna o foti ko dogde koyɗe jam no haɓre nde ňifiri ko yaawi – yaawi, kono kay wonaa seŋan’de mo alaa juuɗe juuɗe yo haɓ e joom juuɗe.

Ko reɓata ina ňaama aduna o oroo e amerik na tawaa heen. Emmanuyel makroŋ yo waylu darnde mum e ngal daawal laamu mum kesal ko yowitii e hakkunnde riisi e ikren e ko yowitii e kaɓagol seɓɓitiiɓe suuɗiiɓe ( terriste ) e duunde afrik nde.
1- Ɓe ngonaa ansaar ad’diina ( wallooɓe diina) ɓe ngonaa jihadiiɓe ( tiiɗnaniiɓe ) diina, kanɓe kay ko ɓe lojooɓe diina e renndo ngo diina o wuuri ngo.
2 haɓaade huunde firtaani fiyndireede e fellondireede tan, ko alaa e sago jeewtidal laawɗinee hakkunde seɓɓitiiɓe suuɗiiɓe ɓe e laamuuji leyɗe maɓɓe ɗe e tawtoreede wallidiiɓe jeewtidal ngal : hilfaaɓe diina heɓtinaaɓe ɓe e pelle diina mawɗe aduna o e pelle adunaaje dokkaaɗe laawɗinal aduna o e hilafaacɓe laamuuji duuɗe goɗɗe ɗe.

Leydi njaɓɓotoondi kaaldugol ngol jaggee dente ɗee na mbaɗee toon na yeewtidee maa faamondire jam arta e leyɗe ɗe, sabu pulaar wiyi so dunndu fuɗii hakkunde ɓerɗe ko ɗemɗe pertotoo ɗum haa ɓerɗe ɗee mbaawa yiyndirde.

Ho to hakkillaaji aduna o ngoni ? tawa wonaa hakkillaaji ; so yiɗii yo a maay kono miin kay yo mi daň tan mi wona mbaawndi e kala baawal e mbaawka mum!!
Mate aduna o ina ronki wuurnidde yimɓe mum ɓee fof e jam e kisal ?

 

Idrissa ka

Inɗe almameeɓe fuuta tooro e kala diwaan

0
Eɗen ngarta addude inɗe almameeɓe fuuta tooro e kala diwaan, kala ɗo tatiimi heen mi ɗaɓɓi yaafuyya.

Laaw:

1 Almaani hammat baal
2 Almaani buubakar lamiin baal
3 Almaani sire hasan tuure
4 Almaani hasan baro
5 Almaani njaay aliw baro
6 Almaani raasin mohammed njaac
7 Almaani mammadu baal
8 Almaani ibra wan
9 Almaani sire aali ibra wan
10 Almaani biraan ibra wan
11 Almaani mamuudu wan
12 Almaani aamadu wan
13 Almaani saada tafsiiru wan
14 Almaani mahmuudu elimaan bah
E nder laaw ko ɓe keɓi fileede heen.
Yirlaaɓe:
1Almaani aamadu hammat sih
2Almaani mohammed lamiin lih
E nder yirlaaɓe ko ɓe keɓi fileede hewn.
Hebbiyaaɓe:
1Almaani yuusuf sire lih
2Almaani baaba lih
3Almaani aamadu demmba sire lih
4Almaani maalik ahmadu caam
5Almaani buubu aba baaba lih
E nder hebbiyaaɓe ko ɓe keɓi fileede heen.
Boosoya:
1Almaani abdul qaadiri kan
2Almaani mahmuudu kummba jah
3Almaani mammadu muusa jah
4Almaani mustafa bah
E nder boosoya ko ɓe keɓi fileede heen
Ngenaar:
1Almaani muhammed tasfiiru aan
2Almaani ibra jaafara
3Almaani buubakar modim
4Almaani ahmadu baaba lih
5Almaani sire ahmadu baaba lih
6Almaani sigo aawel lih
7Almaani mahmuudu buubu lih
E nder ngenaar ko ɓe keɓi fileede heen.
Daŋga:
1Almaani muktaar kudeejo talla
2Almaani raasin seyni talla
E nder daŋnga ko ɓe keɓi fileede heen.
On ɗaɓɓaama yaafuyya e kala ko taata heen.
Ajaraama bah umaar taanum dawooɓe jeeeri.
Kuɗol bah isleye.

Firo maanaa (faandaare)

0

Firo maanaa (faandaare) ina heewi e ɗemngal ngal nde tawnoo ina woni e ɗemɗe fof. E ko addata ɗuum ko ɗemngal ina daňa haalooɓe ɓe ngonaa ɗum, yoga heen kadi ko waawɓe haala ɗemngal ngal tawi mbaawaa ɗemngal ngal!!
Aɗa yaha jehre coodaa – njeeya aɗa humtira haaju ma e haala ɗemngal ngal kono tawa a anndaa luggiɗeeki ɗemngal ngal, so ɗemngal ngal wontii njuɗu a hurmirte sabu a waawaa waklitde kaaliindi (kelmeendi) ndi.

Suudaannaaɓe ina kaala arab loogguɗo ɗemngal mum en asliwal ngal walla fulɓe suudaan pulaar maɓɓe logga ɗemngal araab e ɗemɗe suudaan goɗɗe, ko hono noon ɗemɗe goɗɗe ɗee ne loggirta pulaar, e leyɗe goɗɗe ɗee fof ko noon.

Nokke ɗee fof ɓurdat tan kono na mbaɗi ɗum, fuuta jaloŋ ko ɗum woni toon  » daali – maaki  » fof ko wiyi – haali tan ko haalirde ɗemngal ko wonaa ko mum addi ɗum, to ɗum naatiniri ɗemngal ngal noon ?
Haa jooni to bannge maanaa (faandaare ) Huwde to aadamaari e to fuutaari waɗaaka gootum tee ko gootum ! huwde ko gollude, fuuta tooro ko ko soowata konngol, huuwde – huwde nde fuuta tooro haalata nde pulaar laaɓɗo o ko aɗɗitde, kuwdi ko aɗɗere  » ko to leňi ɓakkere en heɗɗere heɗtere en jeyaa.

Kono noon to fuuta tooro waɗtaama huwi – waɗii – gollii – yaltii – taarii  » ko gollude ko haalaaka woni ɗoni ɗoon, ko yaltude wuro yaha ladde, ko taaraade suudu, yalin’de ndiyam ko haňde, coofe ko sifaa ko haňaa ko, sabu won kaňe goɗɗe ngoodi ɗe mbayaani noon. Ɗum ɗoo fof ko haalooɓe ɓe kaaliri noon kono ɗemngal ngal e hoyre mum haaliraaki noon.
So wiyaama ɗum ko kuwdi nagge, ko won’de ɗum ňaamri nde addani ɗum wiyeede kuwdi, kono ko kuwgal ( gollal ) nagge nge woni ɗoon.

Waɗi mi haalde ndii cuuɗiindi ( oo awra ) ko daňde en weeɓoore (fartaŋŋe) janngitde e duɗal gootal tawi njooɗodaaka ko ɗuum waɗi kala ko jannginta – janngin’de ummini ɗum so binndi mum so nate mum ina foti waaweede addeede e kelle ronndo ngo moƳƳore, mbaasen tonngaade e ko aduna o fot tonngitii ko.
Kadi mbaasen hulndirde naatde e caltuɗe nokke ɗe, paamen pulaar oo ko gootum.

Idrissa ka

TEDDEENDI NDI LAAMU SENEGAAL FAWI E DOWU HOYRE MUM.

0

Gila nde haɓɓere PDS ɓami laamu senegaal e juuɗe PS, abullaay wadda mawɗo haɓɓere nde gadiiɗo won’de laamɗo o, o naatni gardiiɗo leydi ndi e teddeendi teddundi tawi na waawnoo waasde waɗeede.

Ndiin teddeendi woni ko laamɗo o ɓoornotoo paɗe mum yahana hoyre mum kala huunde e leydi ndi, so huunde nde ko geɗal makko walla ko geɗal jaagorgal haa ni yotti hay e geɗal kaliifa diiwaan.
Taala sillaa Ƴamatnooɗo laamu ko e ɓurɓe moƳƳude jiyanɗe e konnguɗi fayde e leydi ndi kono mo senegaal nootaaki noddaandu mum Kanko taala sillaa o haaliino ɗum e wiyde mo mawɗo wadda ko joom galle baɗoowo ko fof en potnoo waɗde e galle o ; wadda ɓoltata jummo rugga weddoo e barme tawa keednaaɗo e barme ina darii na darodii e mbaawka mum.

Ɗuum noon ina jokki haa e laamu makki sal, sabu e laamu PS abdu juuf yahataano mawludaaji e siyaruujj haa yoga e duwawuuji e joga e uddite golle gasɗe golleede, geɗal heen fof ko galle jaagorɗo ɗeen golle o nawata toon tolniiɗo e ɗuum o.
Ko ndiin njuɓɓudi woodnoo e laamu senegaal, tawi kadi jahɗo heen fof yahani ko leydi ndi e dowu yamiroore laamɗo leydi ndi mo leydi ndi ardini hoyre mum o.

Kadi hay konngol laamɗo senegaal waynoo kono hiira Ƴeewee maayirɗe koorka ni, laamɗo leydi ndi so ina haalatnoo yeeynete fadee so arii o haala heɗee finee dawree yeewteede.
Kono nde abdullaay wadda laamii roondanii fof hoyre mum haa o wayti kanko ko o jogiiɗo konngol laamu ngu tan. Ɗuum rewi hannde haa konngol laamɗo leydi senegaal yooltiima walla saayii e nder konngi renndo ngo. Mi anndaa ko yiɗde tineede walla ko yiɗde liggaade e ɓadaade renndo ngo ?

Laamɗo senegaal ummantonoo kewu tan ko kewu ngu senegaal fof renndi foti heen, kala ko heerii ko nelaaɗo laamu ngu tan tawtoroytenoo ngaal dental, joom kewu o yuɓɓina kewu mum hebla ɗum, laamu adda ndeenka reena kewu ngu. E ko feeňi, ko ɗoon tampere laamu ngu haaɗnoo e kewuuji keeriiɗi e leydi ndi, alaano kewu keeriingu mbaawnoongu ummin’de laamɗo leydi ndi e jooɗorde mum nde, hay so woodiino ne waɗɗanooki, no laawol(loi) leydi ndi – laawol aduna o heedniri laamɗo leydi ndi dowu ni ko noon ɓerɗe e golle ɓesngu leydi ndi heednirnoo mo dowu, sabu ko ɗuum woni ko woodi.
Kewu fof ngu jooftinaaka e senegaal seŋaaki e yiiloo-banngoo hitaande aduna nde laamu senegaal dawantaaɗo ɗuum dawol laamuwol – dawol accinoowol ɗum golle denndaaɗe renndo ngo.